Regulamin świadczenia usług
InteliWISE S.A.

("Regulamin")

Niniejszy Regulamin został wydany przez InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ursynowskiej 72, 02-672 Warszawa.

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia Usług, a także określenie uprawnień i obowiązków Klienta oraz Użytkowników w związku z korzystaniem z tych Usług.

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem https://inteliwise.com/pl/kwestie-prawne/.

 1. Definicje
  • Cennik - cennik Usług, stanowiący Załącznik 2c do Regulaminu.
  • Dane Klienta - wszelkie dane przetwarzane przez InteliWISE w imieniu i na rzecz Klienta w ramach świadczenia Usług, w tym dane osobowe.
  • Incydent Bezpieczeństwa - zdarzenie wpływające w sposób negatywny na zachowanie atrybutów bezpieczeństwa Danych Klienta, w tym w szczególności ich poufności, integralności lub dostępności. Incydent bezpieczeństwa może, lecz nie musi stanowić Awarii w rozumieniu Załącznika “2b Warunki świadczenia (SLA)”do Regulaminu.
  • Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna, zawierająca z InteliWISE Zamówienie w celu korzystania z Usług, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W celu uniknięcia wątpliwości, Klientem nie może być konsument.
  • Konto Klienta - konto Klienta zakładane w Portalu na Platformie my.inteliwise.com bądź na innych narzędziach dostarczanych przez InteliWISE, na Podstawie Zamówienia lub rejestracji online, w celu zarządzania Usługami zgodnie z właściwym Regulaminem
  • Koordynatorzy - osoby wyznaczone przez InteliWISE (Koordynatorzy InteliWISE) oraz Klienta (Koordynatorzy Klienta), kierujące wykonywaniem Umowy Ramowej oraz poszczególnych Zamówień, w zakresie wynikającym z Umowy Ramowej oraz Regulaminów, upoważnieni w szczególności do składania oświadczeń w imieniu danej strony.
  • Minimalne Zobowiązanie - zobowiązanie Klienta, wynikające z Zamówienia, do nabycia Usług za określoną minimalną kwotę w określonym okresie.
  • Okres Rozliczeniowy - miesiąc kalendarzowy.
  • Opis Usługi - specyfikacja Usługi wskazana w Załączniku 2a do Regulaminu.
  • Platforma - zestaw technologiczny zapewniany przez InteliWISE, udostępniający , moc obliczeniową, zasoby dyskowe oraz łączność sieciową na potrzeby Klienta w ramach świadczenia Usług. Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w Regulaminie, opis Platformy nie stanowi elementu Regulaminu i może ulegać zmianom w każdym czasie.
  • Portal, Platforma Administracyjna - aplikacja udostępniona Klientowi, umożliwiająca nabywanie Usług drogą elektroniczną i zarządzanie środowiskiem danego wirtualizatora.
  • Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług InteliWISE.
  • Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Stron, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, w szczególności klęski żywiołowe, epidemie, zamieszki lub strajki, działania zbrojne.
  • Umowa Ramowa - Umowa Ramowa o Świadczenie Usług zawarta pomiędzy InteliWISE i Klientem.
  • Usługi - usługi świadczone przez InteliWISE na rzecz Klienta na podstawie Zamówień, zgodnie z Regulaminem, których szczegółowy opis znajduje się w Załącznikach nr 2a i 2b do Regulaminu.
  • Użytkownik - osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do korzystania z Usług, zgodnie z Regulaminem lub właściwymi warunkami licencyjnymi.
  • Wynagrodzenie - wynagrodzenie przysługujące InteliWISE z tytułu świadczenia na rzecz Klienta Usług, którego wysokość określana jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Opis Usługi lub Zamówienie - umowa wykonawcza zawierana pomiędzy Stronami zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na podstawie której InteliWISE świadczy Usługi na rzecz Klienta.
 2. Zasady korzystania z Usług
  • Przedmiotem Regulaminu jest uregulowanie zasad, na podstawie których Klient i Użytkownicy uzyskują dostęp do Usług.
  • Klient może korzystać z Usług po zawarciu Umowy Ramowej oraz złożeniu Zamówienia. i założeniu Konta Użytkownika.
  • Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób zgodny z postanowieniami Umowy Ramowej, Regulaminu, Zamówienia oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego funkcjonowania Usług niezbędne jest zapewnienie przez Klienta następujących warunków technicznych:
   • stacja robocza umożliwiająca korzystanie z Internetu;
   • dostęp do Internetu.

Uzyskanie dostępu do Usług za pomocą urządzenia Klienta niespełniającego minimalnych wymogów określonych powyżej, może być niemożliwe, lub korzystanie z Usług może być ograniczone lub utrudnione.Zamówienie może określać dodatkowe warunki techniczne, których spełnienie może być niezbędne dla uzyskania dostępu lub pełnego wykorzystania Usług.

 • Klient jest uprawniony do umożliwienia korzystania z Usług Użytkownikom wyłącznie na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Zakres korzystania z Usług przez Użytkowników nie może wykraczać poza zakres, w jakim Klient uprawniony jest do korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu i odpowiedniego Zamówienia.
 1. Sposób świadczenia Usług
  • Usługi zostaną uruchomione przez InteliWISE na podstawie zawartego przez Strony Zamówienia, na zasadach w nim opisanych, po dostarczeniu przez Klienta ewentualnego oprogramowania niezbędnego do uruchomienia Usług przez Klienta, o ile tak Strony przewidziały w Opisie Usługi zgodnie z Załącznikiem nr 2a do Regulaminu lub Zamówieniu.
  • Uruchomienie Usług nastąpi w terminie wskazanym w Opisie Usługi zgodnie z Załącznikiem nr 2a do Regulaminu lub Zamówieniu i Opisie Usług.
  • InteliWISE świadczy Usługi przy wykorzystaniu Platformy (Portalu Administracyjnego).
  • W przypadku realizacji Zamówienia w modelu On-Premise (oprogramowanie instalowane na Infrastrukturze Klienta), InteliWISE ma prawo instalować sprzęt oraz oprogramowanie, które są niezbędne do świadczenia Usługi zamówionej przez Klienta, o ile zostało to wyraźnie wskazane w Opisie Usługi zgodnie z Załącznikiem nr 2a do Regulaminu lub Zamówieniu. Wszelkie naprawy, zmiany instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania służących do realizacji świadczonych na rzecz Klienta Usług i związanych z ich prawidłowym funkcjonowaniem mogą być wykonywane wyłącznie przez personel InteliWISE lub osoby uprawnione przez InteliWISE do wykonywania takich czynności.
  • InteliWISE dołoży należytej staranności w celu świadczenia Usług zgodnie z parametrami wskazanymi w Załącznikach nr 1a do Regulaminu. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jedyne środki przysługujące Klientowi w przypadku naruszeń postanowień dotyczących parametrów określone zostały w Załącznik nr 2a do Regulaminu. Odpowiedzialność InteliWISE w zakresie naruszeń parametrów ograniczona jest do środków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Zamówienia
  • Na podstawie niniejszego Regulaminu Klient uprawniony jest do składania Zamówień na Usługi. W przypadku określenia w Opisie Usługi zgodnie z Załącznikiem nr 2a do Regulaminu lub Zamówieniu lub Umowie Ramowej Minimalnego Zobowiązania, Klient zobowiązany jest do nabycia Usług w zakresie zgodnym z Minimalnym Zobowiązaniem.
  • W celu rozpoczęcia procesu zawarcia Zamówienia Koordynator Klienta prześle zapytanie ofertowe na adres e-mail Koordynatora InteliWISE. Zapytanie ofertowe powinno zawierać informacje określone co najmniej we wzorze znajdującym się w Załącznik nr 2d do Regulaminu lub w innym formacie, pod warunkiem, że będzie zawierać co najmniej wszystkie informacje wskazane w tym Załączniku.
  • InteliWISE w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego prześle na adres e-mail Koordynatora Klienta ofertę świadczenia Usług, uwzględniającą w szczególności ich szczegółowy opis, wymogi niezbędne do realizacji Usług, zasady i zakres świadczonych Usług, oraz wysokość Wynagrodzenia przysługującego InteliWISE z tytułu ich świadczenia, lub informację o braku zamiaru przedstawienia oferty. Jeżeli InteliWISE zwróci się do Klienta o dodatkowe informacje, niezbędne do sporządzenia oferty, okres wskazany w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu o czas, w jakim InteliWISE oczekuje na przekazanie tych informacji przez Klienta.
  • InteliWISE będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia przesłania oferty Klientowi. Brak odpowiedzi Klienta na ofertę InteliWISE w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim poczytywany będzie jako odrzucenie oferty. Strony dopuszczają możliwość modyfikacji oferty w toku negocjacji.
  • W przypadku przyjęcia oferty przez Klienta, Strony potwierdzą treść Zamówienie w formie e-mailowej lub pisemnej, zgodnie z danymi znajdującymi się w Załączniku 2a do Regulaminu lub Zamówieniu. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że do chwili, gdy Strony nie potwierdzą wszystkich istotnych postanowień treści Zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzednim, żadna ze Stron nie będzie związana takim Zamówieniem. Strony wyłączają stosowanie art. 681 i 682 Kodeksu cywilnego.
  • Do potwierdzenia Zamówienia uprawnieni są Koordynatorzy wyznaczeni przez Strony.
  • O ile Strony nie postanowiły inaczej w Zamówieniu, w kwestiach nieuregulowanych w Zamówieniu do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie o świadczenie usług.
  • Zamówienia na Usługi mogą zawierać dodatkowe postanowienia, których uwzględnienie Strony uznają za niezbędne ze względu na charakter Usług, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, raportowania, odbiorów lub innych zagadnień.
  • InteliWISE może udostępnić Klientowi Portal, za pośrednictwem którego Klient będzie uprawniony do nabywania dodatkowych Usług w ramach zawartego Zamówienia. Klient będzie logować się do Portalu za pośrednictwem Konta Użytkownika. Sposób nabywania Usług za pośrednictwem Portalu oraz potwierdzania nabycia Usług zostanie opisany w Portalu. InteliWISE może udostępnić uruchomić Konto użytkownika na okres próbny 14 dni w celu testowania Usług.
  • InteliWISE nie gwarantuje, że Klient będzie mógł nabyć dodatkowe Usługi w Portalu w każdym czasie. Jeżeli Usługi nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany w toku nabywania Usług w Portalu.
  • Klient zapewni, że osobą wyłącznie uprawnioną do nabywania Usług w imieniu Klienta za pośrednictwem Portalu będzie Koordynator Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości Klient potwierdza, że Koordynator Klienta będzie osobą umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta. InteliWISE będzie traktował wszelkie dyspozycje i oświadczenia dokonane za pośrednictwem Portalu jako dokonane przez Klienta.
 3. Podwykonawcy
  • W celu świadczenia Usług InteliWISE może korzystać ze świadczeń podmiotów trzecich jako podwykonawców.
  • InteliWISE ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
  • InteliWISE oświadcza, że świadczy Usługi z wykorzystaniem centrów danych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla uniknięcia wątpliwości, w razie nabywania przez Klienta usług świadczonych przez podmioty trzecie, za pośrednictwem InteliWISE (w szczególności z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy), pomimo wskazania w treści danego Zamówienia, że dana Usługa może być wykonywana przez takie podmioty trzecie, wówczas w przypadku zaakceptowania takiego Zamówienia przez Klienta ograniczenie terytorialne wskazane w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania.
 4. Obowiązki klienta
  • Klient zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług.
  • W ramach korzystania z Usług zabronione jest dostarczanie lub przetwarzanie treści o charakterze bezprawnym. Przez treści o charakterze bezprawnym należy w szczególności rozumieć treści: naruszające obowiązujące prawo lub dobre obyczaje, naruszające prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich lub naruszające prywatność osób trzecich. Wszelkie dane i treści dostarczane lub przetwarzane przez Użytkowników z wykorzystaniem Usług uznawane są za Dane Klienta, a Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Użytkowników, którym umożliwił dostęp do Usług, jak za działania lub zaniechania własne.
  • W przypadku powzięcia przez InteliWISE wiarygodnej wiadomości lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści dostarczanych lub przetwarzanych przez Klienta z wykorzystaniem Usług, InteliWISE poinformuje Klienta o możliwości uniemożliwienia dostępu do takich danych zgodnie z Art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 21.01.2019 r.), a w przypadku potwierdzenia tych wiadomości odebrania tego dostępu.
  • Klient zobowiązuje się nie używać narzędzi lub aplikacji mogących powodować naruszenie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania jakiegokolwiek elementu oprogramowania lub infrastruktury teleinformatycznej InteliWISE, w tym wpływających na stabilność Usług oferowanych przez InteliWISE dla innych klientów.
  • Klient jest zobowiązany do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oprogramowania i infrastruktury.
  • Klient potwierdza, że oprogramowanie lub sprzęt, używane przez niego w celu korzystania z Usług, nie stanowią zagrożenia dla prawidłowego i zgodnego z prawem korzystania z Platformy przez InteliWISE lub innych klientów. Koszty związane z ewentualnym dostosowaniem sprzętu lub oprogramowania, używanego przez Klienta w celu korzystania z Usług, obciążają Klienta.
  • Wszystkie prawa i obowiązki mające związek z urządzeniami informatycznymi lub oprogramowaniem dostarczonym przez Klienta pozostają po stronie Klienta, w tym w szczególności co do realizacji praw i obowiązków wynikających z serwisu producenta, opłacania kosztów licencji i innych. InteliWISE nie obciążają żadne obowiązki z tego tytułu.
  • Jeżeli InteliWISE udostępni Klientowi sprzęt lub oprogramowanie, Klient zobowiązany jest używać ich zgodnie z przeznaczeniem oraz wymogami prawidłowej eksploatacji.
  • Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania InteliWISE o stwierdzonych nieprawidłowościach świadczonych Usług, w tym do zgłaszania zdarzeń, które mogą wpływać na poufność, integralność lub dostępność danych w ramach świadczonych Usług. Zgłoszeń należy dokonywać zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 11.4 Regulaminu.
  • Prawa i obowiązki InteliWISE
  • InteliWISE zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta i zapewnienia ich ciągłości w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  • InteliWISE będzie mierzyć poziom dostępności Usług z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i elementów sprzętu zdolnych do pomiaru parametrów, o których mowa w Załącznikach 2
  • InteliWISE ma obowiązek podejmowania działań pozwalających na utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości Usługi. Działania te mogą mieć wpływ na dostępność Usługi u Klienta. Zasady wykonywania takich prac będą opisane w Załącznikach 2
  • InteliWISE ma prawo wprowadzenia do systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczone są Usługi, oprogramowania i treści niezbędnych do prawidłowego wykonywania świadczonej Usługi.
  • InteliWISE zobowiązuje się do zapewniania Klientowi możliwości korzystania z Usługi przy zastosowaniu odpowiednich i należytych zabezpieczeń dla każdej z Usług, zapewnienie środków ochrony Danych Klienta oraz monitoring prawidłowości działania infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do świadczenia Usług.
  • InteliWISE ma prawo dostępu do Usług oferowanych Klientowi (środowiska Klienta) w każdym przypadku, w szczególności, gdy zachodzi potrzeba przywrócenia poprawnego działania Usługi po wystąpieniu Incydentów bezpieczeństwa lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Umowy przez Klienta lub Użytkownika o ile Usługa oferowana jest w modelu on premise. Prawo dostępu do Usługi nie oznacza dostępu do Danych Klienta przechowywanych w udostępnianym Klientowi środowisku teleinformatycznym przez InteliWISE. Dostęp do Danych Klienta możliwy jest wyłącznie w przypadkach, gdy przewidują go zasady świadczenia danej Usługi lub w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wyjaśnienia Incydentu bezpieczeństwa.
  • InteliWISE zobowiązuję się do wdrożenia, utrzymywania, testowania i doskonalenia procesu zarządzania ciągłością działania w odniesieniu Platformy i świadczonych usług na rzecz Klienta.
 5. Raportowanie
  • Każdy Okres Rozliczeniowy świadczenia Usług będzie potwierdzany odpowiednim raportem przygotowanym przez InteliWISE. Raport zostanie przekazany Klientowi w terminie 7 dni od zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego.
  • Przetwarzanie Danych Klienta
  • Dane Klienta będą przetwarzane przez InteliWISE wyłącznie w zakresie niezbędnym do poprawnego świadczenia Usług oraz w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Tym samym Klient upoważnia InteliWISE do przetwarzania Danych Klienta w zakresie określonym w Regulaminie i lub Zamówieniu.
  • Klient zachowuje wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Danych Klienta. InteliWISE oraz licencjodawcy InteliWISE zachowują wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do wszelkich treści oraz produktów dostarczanych Klientowi w ramach świadczenia Usług.
  • Do przetwarzania przez InteliWISE Danych Klienta będących danymi osobowymi zastosowanie ma Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, stanowiąca Załącznik nr 3adoj.
  • W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zakresie zasad przetwarzania danych pomiędzy określonych w zawartej przez strony umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, będącej załącznikiem 3a do Regulaminu, a postanowieniami Umowy Ramowej, niniejszego Regulaminu oraz Zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Ochrona praw własności intelektualnej
  • Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej oraz ewentualne dane dostępowe dostarczone danej Stronie w związku ze świadczeniem Usług pozostają własnością Strony przekazującej, lub właściciela tych praw. Zabrania się ich kopiowania, ujawniania i wykorzystywania bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej, za wyjątkiem celów dla których zostały dostarczone.
  • O ile inaczej wyraźnie nie wskazano w Zamówieniu, w odniesieniu do utworów, udostępnionych Klientowi do korzystania na podstawie Zamówienia, lub z których korzystanie zostało umożliwione na podstawie Zamówienia, w szczególności utworów, do których na podstawie Zamówienia została udzielona licencja przez InteliWISE lub podmiot uprawniony, Klient nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, przeniesienia uprawnień wynikających z udzielonej licencji lub udostępnienia utworu do korzystania na dowolnej innej podstawie prawnej jakiekolwiek osobie trzeciej, w tym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Klienta.
  • Wszelkie prawa do oprogramowania lub wiedzy technicznej przekazane przez Klienta w jakiejkolwiek postaci InteliWISE, lub przez InteliWISE na rzecz Klienta, celem korzystania z Usług pozostają przez cały czas własnością Strony przekazującej bądź jej licencjodawcy.
  • W przypadku, gdy w ramach Zamówienia, Klientowi zostaje udzielona licencja do korzystania z utworu lub umożliwione zostaje mu korzystanie z utworu na dowolnej podstawie prawnej bezpośrednio przez uprawniony podmiot trzeci, Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków korzystania z takiego utworu, określonego przez ten podmiot trzeci, w szczególności warunków licencyjnych.
  • Wszelkie prawa własności intelektualnej udzielone danej Stronie w związku z zawarciem i wykonywaniem Zamówienia wygasają z chwilą jego rozwiązania, chyba że z Zamówienia wynika co innego.
  • Szczegółowe postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej mogą zostać określone w Opisie Usługi lub Zamówieniu.
 7. Zarządzanie Incydentami bezpieczeństwa
  • InteliWISE zobowiązuje się do stałego monitorowania wskaźników i parametrów świadczonych Usług, a także analizy środowiska teleinformatycznego w zakresie podatności na Incydenty Bezpieczeństwa.
  • InteliWISE oświadcza, że posiada sformalizowane procedury i zasady zarządzania środowiskiem teleinformatycznym. Każdy członek personelu oraz podwykonawca InteliWISE działa zgodnie z tymi procedurami oraz zasadami.
  • InteliWISE zobowiązuje się do gromadzenia informacji o wszelkich Incydentach Bezpieczeństwa oraz przekazywania Klientowi informacji o Incydentach Bezpieczeństwa niezwłocznie, ale nie później, niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia Incydentu Bezpieczeństwa na adres e-mail Koordynatora Klienta lub w inny sposób ustalony przez Strony. Informacja o Incydencie Bezpieczeństwa będzie zawierała w szczególności informacje dotyczące skutków przewidywanych dla Klienta oraz podejmowanych przez InteliWISE działaniach zaradczych. W przypadku stwierdzenia Incydentu Bezpieczeństwa InteliWISE podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu eliminację lub minimalizację wpływu Incydentu Bezpieczeństwa na świadczone Usługi.
  • Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania InteliWISE o Incydentach Bezpieczeństwa lub jakichkolwiek okolicznościach mogących wskazywać na ryzyko wystąpienia Incydentu Bezpieczeństwa, nie później niż w terminie 8 godzin od stwierdzenia wystąpienia Incydentu Bezpieczeństwa lub wskazanych wyżej okoliczności. Informacje będą przekazywane na adres cert@InteliWISE.pl lub za pośrednictwem system ticketowego, w razie jego udostępnienia przez InteliWISE. Zgłoszenie powinno zawierać, w miarę możliwości, co najmniej:
   • opis zdarzenia;
   • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby mogącej udzielić informacji o zdarzeniu;
   • okoliczności zdarzenia, w tym wszystkie istotne informacje pozwalające na identyfikację jego przyczyn;
   • czas trwania zdarzenia, datę, godzinę i miejsce jego wystąpienia;
   • opis podjętych działań po stwierdzeniu zdarzenia
  • Szczegółowe zasady informowania Klienta o Incydentach Bezpieczeństwa stanowiących naruszenie ochrony danych osobowych określone są w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej.
  • W przypadku, gdy Incydent Bezpieczeństwa stanowi jednocześnie Awarię w rozumieniu postanowień Załącznik nr 2b do Regulaminu, stosuje się ten Załącznik bez uszczerbku dla niniejszego rozdziału.
 8. Reklamacje dotyczące Usług
  • Zastrzeżenia dotyczące sposobu świadczenia Usług mogą być zgłaszane przez Klienta poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na następujący adres e-mail: reklamacje@InteliWISE.pl lub za pośrednictwem systemu ticketowego, w razie jego udostępnienia przez InteliWISE.
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności określenie podmiotu dokonującego zgłoszenia, przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację.
  • Reklamacja powinna być złożona w terminie 1 miesiąca od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiła przyczyna reklamacji. Roszczenia w tym zakresie nie mogą być zgłaszane po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
  • Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez InteliWISE niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. InteliWISE poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres, z którego zgłoszenie zostało przesłane, chyba że inny adres e-mail wskazano w treści zgłoszenia.
  • Klient zobowiązuje się współpracować z InteliWISE przy rozpatrywaniu zgłoszenia reklamacyjnego, w szczególności poprzez udzielanie informacji niezbędnych do jego poprawnego rozpatrzenia.
  • Złożenie Reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty Wynagrodzenia.
  • W celu uniknięcia wątpliwości, przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego w trybie niniejszego rozdziału nie będzie uznawane za dokonanie zgłoszenia awarii na podstawie postanowień Załącznik nr 2b do Regulaminu.
 9. Zawieszenie świadczenia Usług
  • InteliWISE jest uprawniony do zawieszenia dostępu do świadczonych Usług:
   • w razie naruszenia przez Klienta obowiązków określonych w pkt 2.3 lub 8.2;
   • jeżeli sposób korzystania z Usług przez Klienta lub Użytkowników zagraża bezpieczeństwu danych innych klientów InteliWISE;
   • w przypadku nieuiszczenia wynagrodzenia określonego w Opisie Usługi lub Zamówieniu, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, jaki InteliWISE wyznaczy Klientowi w pisemnym (pod rygorem nieważności) wezwaniu do uiszczenia zaległości, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od otrzymania wezwania.
  • Zawieszenie dostępu do świadczonych Usług z przyczyn określonych w pkt 13.1 nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego InteliWISE z tytułu świadczenia Usług w pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami (w przypadku opóźnienia). Zawieszenie dostępu do świadczonych Usług nie przedłuża okresu świadczonych Usług.
  • InteliWISE powiadomi Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym zawieszeniu świadczenia Usług zgodnie z pkt 13.1 oraz o przyczynie takiego zawieszenia, chyba że natychmiastowe zawieszenie będzie konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych innych klientów- w takim przypadku powiadomienie o zawieszeniu i jego przyczynie nastąpi bezzwłocznie.
  • Jeżeli Klient nie naprawi w terminie 30 dni naruszeń, które doprowadziły do zawieszenia świadczenia Usług, InteliWISE będzie uprawniony do rozwiązania Zamówienia lub Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym. Takie rozwiązanie Zamówienia lub Umowy Ramowej będzie uważane przez Strony za rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu rozwiązania przez InteliWISE Zamówienia lub Umowy Ramowej zgodnie z niniejszym postanowieniem. Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla postanowień Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej.
  • Jeżeli pkt 13.4 ma zastosowanie do Klienta, który zaciągnął Minimalne Zobowiązanie, Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz InteliWISE kary umownej odpowiadającej wartości Minimalnego Zobowiązania w części odpowiadającej wartości jeszcze nienabytych Usług. InteliWISE przysługuje w tym wypadku prawo dochodzenia pełnego odszkodowania w razie gdyby wartość szkody przekraczała wartość należnej kary umownej.
  • W razie zawieszenia świadczenia Usług, InteliWISE może w szczególności zablokować możliwość korzystania z Portalu. InteliWISE umożliwi jednak Klientowi pobranie Danych Klienta w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Klienta takiego żądania w formie pisemnej lub elektronicznej.
 10. Odpowiedzialność
  • Całkowita odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa InteliWISE z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Zamówienia, w tym w związku z niedochowaniem przez InteliWISE parametrów Usług opisanych w Regulaminie, jest ograniczona do całkowitej wartości Usług nabytych w ramach Zamówienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie szkody. Niezależnie od postanowienia zawartego w zdaniu poprzedzającym, całkowita odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa InteliWISE z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem wszystkich Zamówień, w tym w związku z niedochowaniem parametrów Usług opisanych w Regulaminie, jest ograniczona do wysokości otrzymanego wynagrodzenia przez InteliWISE za ostatnie 12 miesięcy. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym pkt 12.1 nie obejmuje szkód wyrządzonych przez InteliWISE umyślnie. O ile Opis Usługi lub Zamówienie wyraźnie nie stanowi inaczej, odpowiedzialność InteliWISE oparta jest o zasadę winy.
  • InteliWISE nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność odszkodowawcza InteliWISE obejmuje wyłącznie straty rzeczywiście poniesione przez Klienta.
  • InteliWISE nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
  • InteliWISE nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania usług przez osoby trzecie.
  • InteliWISE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług:
   • w przypadku wystąpienia Siły Wyższej,
   • w przypadku braku ciągłości świadczenia Usług z przyczyn niezawinionych przez InteliWISE, z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie;
   • w przypadku uprawnionego zawieszenia Usług na podstawie rozdziału 11 Regulaminu,
  • InteliWISE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty Danych Klienta (w tym nieodwracalną utratą dostępu do Danych Klienta) przechowywanych przez InteliWISE.
 11. Okres obowiązywania. Wypowiedzenie Zamówień
  • InteliWISE świadczy Usługi na rzecz Klienta w okresie wskazanym w Opisie Usługi lub Zamówieniu lub do chwili wygaśnięcia Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie lub Opisie Usługi lub Zamówieniu.
  • W razie wygaśnięcia Zamówienia z jakichkolwiek przyczyn, stosuje się Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej.
  • Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Zamówienia z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, chyba że inne zasady wynikają z danego Zamówienia lub Opis Usługi lub Zamówienie to zostało zawarte na czas oznaczony. Dla uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Zamówienia zawartego na czas oznaczony możliwe jest tylko w przypadkach wskazanych w pkt 13.1 i 13.5 lub gdy Opis Usługi lub Zamówienie wyraźnie przewiduje taką możliwość.
  • Rozwiązanie Zamówienia w żadnym wypadku nie skutkuje rozwiązaniem Umowy Ramowej.
  • Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, Umowy Ramowej lub Zamówienia dotyczącego:
   • ochrony danych, w tym w szczególności Danych Klienta lub danych przetwarzanych przez InteliWISE na rzecz innych klientów;
   • praw własności intelektualnej;
   • innego istotnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, Umowy Ramowej lub Zamówienia

przy czym, o ile skutki takich naruszeń dają się usunąć przez daną Stronę, pod warunkiem uprzedniego wezwania do usunięcia naruszeń, wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych i bezskutecznego upływu tego terminu.

 1. Wynagrodzenie i Cennik
  • Wysokość Wynagrodzenia z tytułu poszczególnych Usług określona jest w Cenniku. Umowa Ramowa lub Opis Usługi lub Zamówienie może określać upusty od cen wskazanych w Cenniku.
  • InteliWISE jest uprawniony do zmiany Cennika w każdym czasie. O zmianie Cennika lub Regulaminu Klient będzie informowany z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. InteliWISE może poinformować Klienta o zmianie Cennika za pomocą poczty elektronicznej na adres Koordynatora Klienta. Zmiana Cennika w trakcie okresu rozliczeniowego nie wpływa na zmianę wysokości opłat należnych podczas tego okresu. Zmiana Cennika nie będzie uznawana za zmianę Regulaminu. Zmieniony Cennik lub Regulamin wiąże Klienta, jeżeli nie wypowie on Zamówienia w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie.
  • Na Wynagrodzenie składa się wynagrodzenie z tytułu świadczonych Usług oraz w przypadku, gdy Klient je zaciągnął - Minimalne Zobowiązanie.
  • Wysokość Wynagrodzenia przysługującego InteliWISE z tytułu świadczenia Usług będzie obliczana zgodnie ze zużyciem, zgodnie z cennikiem aktualnym w chwili przygotowywania oferty przez InteliWISE lub złożenia Zamówienia w Portalu, z uwzględnieniem ewentualnych przyznanych pustów.
  • Wysokość upustów przyznanych Klientowi oraz okres, na jaki zostały przyznane, określa Zamówienie oraz Umowa Ramowa.
  • Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez InteliWISE najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie.
  • Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy InteliWISE wskazany na fakturze VAT.
  • Za dzień płatności Strony uznają dzień wpływu środków na rachunek bankowy InteliWISE.
  • Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz wszelkich załączników do nich w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury VAT w formie elektronicznej będą przesyłane na adres e-mail wskazany w lub Zamówieniu.
  • Opis Usługi lub Zamówienie może określać bardziej szczegółowe lub inne zasady uiszczania Wynagrodzenia przysługującego InteliWISE z tytułu świadczenia Usług. W takich przypadkach w zakresie, w jakim postanowienia Zamówienia są sprzeczne z postanowieniami niniejszego rozdziału, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Zamówienia.
 2. Zmiany Regulaminu
  • InteliWISE uprawniony jest do zmiany Regulaminu w szczególności w następujących przypadkach:
   • potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   • potrzeby dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, w tym organów nadzoru;
   • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Usług, w tym wprowadzenia nowych Usług lub zmiany istniejących funkcjonalności Usług, jeśli będą miały wpływ na zasady świadczenia Usług na podstawie Regulaminu;
   • zmiana warunków technicznych świadczenia Usług, mających wpływ na zasady świadczenia Usług na podstawie Regulaminu;
   • potrzeby usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
   • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
   • innych istotnych przyczyn, które wpływają na zmianę Regulaminu.
  • InteliWISE udostępni Klientowi informację o zmianach wprowadzanych w Regulaminie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, przesyłając tekst dotychczasowego Regulaminu, z zaznaczeniem projektowanych zmian. Powiadomienie o zmianach będzie przesyłane na adres e-mail Koordynatora Klienta. Klient nie jest związany zmianami Regulaminu, o których nie zostanie uprzednio powiadomiony w sposób zgodny z Regulaminem. Obowiązek dochowania powyższego terminu nie dotyczy przypadków uruchomiania przez InteliWISE nowych Usług.
  • W przypadku otrzymania przez Klienta projektowanych zmian Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia poszczególnych Zamówień w terminie 10 dni od otrzymania powiadomienia od InteliWISE, wraz z treścią projektowanych zmian. Wypowiedzenie odnosi skutek na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. Uprawnienie do wypowiedzenia Zamówienia nie przysługuje w przypadku zmian Regulaminu w zakresie wskazanym w pkt 15.1.1., 1.2., 15.1.5 i 15.1.6 Regulaminu.