Polityka prywatności

Informacje podstawowe

 • Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i zabezpieczenia przez InteliWISE S.A. informacji dotyczących osób odwiedzających serwis internetowy www.inteliwise.pl, rozumiany jako strona internetowa prowadzona pod wskazanym adresem oraz wszystkie jej podstrony (dalej „Serwis”).
 • Właścicielem i operatorem Serwisu jest InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000297672, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 140000046, NIP 5252323343, kapitał zakładowy 685 891,50 PLN (w całości wpłacony), zwana dalej „InteliWISE”.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące osób odwiedzających Serwis pozostawały prywatne. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania danych osobowych gromadzonych przez InteliWISE.
 • Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez InteliWISE za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L119, 4/5/2016, p.1-88), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

Pozyskiwane informacje o Użytkownikach

 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach fizycznych korzystających z Serwisu („Użytkownicy”) w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Serwisu określonych informacji, w tym identyfikujących go danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie;
 • poprzez automatyczne zapisywanie dodatkowych informacji dotyczących Użytkowników, takich jak: nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o osobach odwiedzających Serwis, jak również dotyczące systemu operacyjnego, czasu dostępu i inne podobne informacje, logi serwera, adres IP, pliki cookie i inne technologie śledzące, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

InteliWISE jako administrator danych osobowych

 • InteliWISE jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia, w odniesieniu do Użytkowników Serwisu, tj. wobec osób fizycznych korzystających z funkcjonalności dostępnych w Serwisie (w szczególności wobec osób nabywających Usługi w Serwisie i ich przedstawicieli).
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu przez InteliWISE, następuje w celu, dla jakiego dane te zostały zebrane w Serwisie, tj.:
  • w celu utworzenia Konta w Serwisie i zakupu Usługi świadczonej w Serwisie przez InteliWISE, tj. w celu podejmowania czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem Konta w Serwisie (zgodnie z Regulaminem opublikowanym w Serwisie). Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usługi, której Użytkownik jest stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
  • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na InteliWISE, w szczególności w kontekście przechowywania dokumentacji potwierdzającej wykonanie Usług, spełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia);
  • w celu wysyłki newslettera, tj. informacji handlowych związanych z produktami i usługami InteliWISE, jeżeli Użytkownik Serwisu wyraził na to zgodę zgłaszając w Serwisie chęć otrzymywania newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia);
  • w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez InteliWISE albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, tj.: w szczególności w celu administrowania Serwisem i zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych Usług, dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkowników, prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub praw InteliWISE, przeprowadzania analizy danych ekonomicznych lub analizy statystycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia).
 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane. W szczególności:
  • dane osobowe Użytkowników zebrane przez InteliWISE w Serwisie związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, przez okres niezbędny do wypełnienia przez InteliWISE wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dłuższy okres przetwarzania danych osobowych może wynikać z toczących się postępowań sądowych lub obowiązujących okresów przedawnienia roszczeń bądź orzeczeń sądowych;
  • dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane na podstawie ich zgody będą przetwarzane przez InteliWISE przez czas realizowania celu, którego dotyczy udzielona zgoda, lecz nie dłużej niż do czasu skutecznego cofnięcia przez Użytkownika udzielonej zgody;
  • dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na InteliWISE będą przetwarzane do czasu wykonania tych obowiązków;
  • dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane w celu realizacji przez InteliWISE prawnie uzasadnionych interesów, będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu złożenia przez Użytkowników skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • InteliWISE może przekazywać dane osobowe Użytkowników Serwisu podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (tj. sądom, urzędom skarbowym, policji), a także podmiotom realizującym na rzecz InteliWISE określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności: dostawców usług informatycznych, hostingowych, marketingowych, księgowych, finansowych, prawnych, niezbędnych w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez InteliWISE. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z InteliWISE i zgodnie z poleceniami InteliWISE.
 • Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), z wyjątkiem przypadków korzystania przez InteliWISE z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych poza obszarem EOG. W takim wypadku InteliWISE zapewni, by transfer danych osobowych odbywał się zgodnie z obowiązującym prawem i by zapewnione zostały odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych (np. w postaci zawartych tzw. Standardowych Klauzul Umownych).
 • Użytkownikom przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej.
 • InteliWISE zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Pliki cookies

 • W Serwisie stosowane są pliki „cookies” (tzw. "ciasteczka").
 • Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych osób odwiedzających Serwis, za pośrednictwem których osoby te korzystają ze stron internetowych Serwisu.
 • Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji osób odwiedzających Serwis, a także w celu umożliwienia rozpoznania urządzenia końcowego tych osób przy ich kolejnych odwiedzinach Serwisu. Zastosowanie plików „cookies” prowadzi tym samym do usprawnienia korzystania z Serwisu. Ponadto, pliki „cookies” pozwalają gromadzić dane statystyczne, co służy dokonywaniu ulepszeń struktury i zawartości Serwisu.
 • Osoba odwiedzająca Serwis może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 • Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeżeli osoba odwiedzająca Serwis nie chce, aby „cookies” były zapisywane w pamięci jej urządzenia końcowego, powinna w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Konfiguracja, która dopuszcza używanie „cookies”, oznacza zgodę na ich stosowanie.

Kontakt

 • Kontakt z InteliWISE we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w celu skorzystania z uprawnień, przysługujących Użytkownikom Serwisu, możliwy jest w następujących sposób:
  • w drodze korespondencji tradycyjnej na adres: InteliWISE, Ursynowska 72, 02-605 Warszawa;
  • drogą elektroniczną na adres email: info [ at ] inteliwise.com.

Zmiany Polityki prywatności

 • InteliWISE zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki prywatności. W takim wypadku, w Serwisie zostanie udostępniona stosowna informacja w tym zakresie.

Akceptacja Polityki prywatności

 • Korzystanie z Serwisu internetowego przez osoby odwiedzające jego strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności. W razie braku zgody osoby te proszone są o niekorzystanie z Serwisu. Korzystanie z Serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności uznaje się za akceptację tych zmian.