KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ART.13

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InteliWISE S.A. z siedzibą ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa (KRS: 0000297672, NIP: 5252323343) adres email: info@inteliwise.com oraz jej spółki stowarzyszone.

Inspektor Ochrony Danych: Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Mormol. Z IOD można się kontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: iod@inteliwise.com .

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z komunikacją elektroniczną prowadzoną przez Panią/Pana z InteliWISE S.A. i w celu z niej wynikającym. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez InteliWISE S.A. jaki jest możliwość nawiązania kontaktu handlowego i prowadzenia korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na skierowane do nas wiadomości.

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez nas ujawnione podmiotom które świadczą na rzecz InteliWISE S.A usługi związane z funkcjonowaniem poczty elektronicznej (np. dostawcom usług telekomunikacyjnych, informatycznych, hostingowych).

Dobrowolność przetwarzania: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez InteliWISE S.A. odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość.

Okres przetwarzania: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia prowadzonej korespondencji, ale nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Prawa dotyczące przetwarzania danych: Przysługują Pani/Panu prawa określone w rozdziale III RODO, w tym prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych zachodzi niezgodnie z prawem), wysyłając skargę pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat możliwości złożenia skargi dostępnych jest na stronie Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Polityka prywatności: Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych firmy: InteliWISE S.A. zostały określone w Polityce prywatności, która znajduje się na następującej stronie internetowej: https://inteliwise.pl/kwestie-prawne/polityka-prywatnosci/.

Klauzula poufności: informacje zawarte w niniejszym e-mailu (i załącznikach) są poufne i przeznaczone jedynie do przewidzianego odbiorcy. Jeżeli nie jest Pani/Pan osobą, która miała otrzymać niniejszego e-maila, prosimy o poinformowanie nas o tym niezwłocznie oraz skasowanie niniejszego e-maila (wraz z załącznikami). W takim przypadku zakazane jest zarówno ujawnianie treści niniejszego e-maila (oraz załączników) osobom trzecim, jak i sporządzanie jego kopii. Naruszenie powyższego zakazu stanowi działanie sprzeczne z prawem.


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane również RODO.