Wyniki InteliWISE za III kwartał 2016

Wyniki InteliWISE S.A. za I kwartał 2016

Spółka kontynuuje trend wzrostowy, zysk wzrósł znacząco, dzięki m.in. wzmocnieniu pozycji na cloud’owym rynku usług dla e‑administracji.

Spółka InteliWISE S.A. po pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 426 425,86 zł oraz zysk operacyjny 104 380,71 zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2015 roku jest to wzrost o ponad 30 %.

W minionym kwartale Spółka wygenerowała zysk netto, zarówno na poziomie Spółki (104 tys. zł) jak i – po raz pierwszy – Grupy Kapitałowej ( 98 tys. zł). W ujęciu r/r zysk firmy wzrósł prawie 10 – krotnie.

Wyniki oraz pozyskani klienci potwierdzają, iż Spółka InteliWISE S.A. trwale osiągnęła rentowność. Po  pierwszym kwartale dzięki podpisany umowom oraz realizacji bieżących kontraktów,  można oczekiwać dalszego  rozwoju Grupy.

Wybrane dane jednostkowe dotyczące InteliWISE S.A. z rachunku zysków i strat za I kwartał 2016, z danymi porównawczymi za I kwartał 2015

InteliWISE SA 01.01.2016 -31.03.2016
w zł
01.01.2015 -31.03.2015
w zł
Przychody netto ze sprzedaży 426 425,86324 355,18
Przychody finansowe916,75377,63
Zysk (strata) na sprzedaży104 380,7110 989,77
Zysk (strata) z działalności operacyjnej104 380,7110 989,77
Zysk (strata) brutto104 331,2111 087,53
Zysk (strata) netto104 331,2111 097,53
Źródło: InteliWISE SA

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, dotyczącymi głównych trendów 2016 roku (blog tu: https://inteliwise.com/pl/blog/oczekiwania-2016/
), rozwój e-commerce (ale także e-usług w administracji publicznej) wpływa bezpośrednio na zainteresowanie rozwiązaniami, które oszczędzają budżety na obsługę klienta – w tym te dostarczane przez InteliWISE. Efektem rosnącego zainteresowania na rynku, jest wzrost naszych przychodów, zarówno dzięki nowym klientom, jak i up-sell do obecnych. 

Wypracowanie wielokrotnie wyższego zysku netto, wobec porównywalnego okresu w roku ubiegłym, było możliwe dzięki wzmocnieniu oferty chmurowych usług dla e-administracji oraz wysokiej skalowalności naszego rozwiązania. Pozyskiwanie nowych klientów, w szczególności wymagających klientów e-commerce, czy też realizacja większych projektów nie generuje już znacząco wyższych kosztów.