outsourcing pracowników

Dofinansowanie innowacji w outsourcingu

InteliDESK podpisuje umowę o dofinansowanie

Miło nam poinformować, iż nasz innowacyjny projekt został doceniony przez ekspertów rynku i dalsze prace nad technologią zostaną dofinansowane z funduszy wspierających Badania i Rozwój.
Podpisana została właśnie umowa przez naszą firmę (InteliDESK Sp. z o.o.) o dofinansowanie projektu z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości.
W ramach rozpoczętej współpracy z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym (Lubelski Park Naukowo-Technologiczny), jest to kolejny krok współpracy z bardzo prężnymi organizacjami w Lublinie, wspierającymi innowacje.

Rozwój innowacyjnego podejścia do outsourcingu

Dofinansowywany projekt dotyczy „Nowej generacji usług – IOT Help Desk”. Celem projektu jest przeprowadzenie przez naszą firmę badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze rozpoznawania mowy naturalnej, sztucznej inteligencji, mechanizmów samouczących się oraz Internetu Rzeczy (IoT) oraz opracowanie i pilotaż nowego, innowacyjnego produktu w postaci „InteliUnderstand”- modułu wykorzystującego ww. technologie.

Wsparcie dla e-commerce, ale też IOT

Jest kilka powodów, dla których nasz projekt jest uznawany za pionierski i innowacyjny, m.in.

– rosnąca rola rozwiązań informatycznych i usługowych typu Help Desk i BPO na rynku globalnym i lokalnym;

– presja na innowacje w ramach rynku BPO, w szczególności wdrażanie technologii inteligentnych (AI), automatyzujących procesy BPO;

– dynamiczny rozwój woj. lubelskiego jako prężnego ośrodka na polskiej mapie sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz sektora ICT i outsourcingu

– nowe podejście InteliDESK do problemu automatyzacji obsługi klienta, oraz wsparcia użytkowników, niezbędnęgo dla wielu nowych usług.

Aktywności związane z Badaniami i Rozwojem wspierają dotychczas oferowane przez InteliDESK usługi typu help desk (wsparcia) oraz outsourcingu „nowej generacji”, które są wyposażone w warstwę inteligentną. Klientom – organizacjom, dużym przedsiębiorstwom, globalnym korporacjom, nowe rozwiązanie ma pomóc w dalszej optymalizacji kosztowej i efektywnościowej. Nasze doświadczenie w realizacji ponad 150 projektów wdrożeniowych w obszarze Sztucznej Inteligencji ma pomoc w zwiększeniu efektywności i intuicyjności działania rozwiązań help desk i service desk dla pracowników, kontrahentów, partnerów.

Informacje o projekcie

Projekt został złożony w ramach Osi Priorytetowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), wspierającego badania i innowacje. Aktywności w ramach projektu są kontynuacją prowadzonych działań Badania+Rozwój (B+R), w ramach własnych inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta oraz współpracy z instytucjami B+R, m.in. z Instytutem Badawczo-Rozwojowym Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Czas realizacji projektu to 2016-06-01 do 2018-05-31. Spółka Zależna zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 279 123,00 PLN a wartość dofinansowania nie przekroczy 558 551,00 PLN. Cała wartość projektu wynosi 920 327 PLN, a intensywność pomocy w zależności od działania wynosi od 60 % do 80% całej wartości projektu. Ponadto Spółka Zależna zobowiązała się do komercjalizacji wyników projektu na warunkach rynkowych.