Tytuł projektu: Internacjonalizacja szansą na rozwój InteliWISE S.A.

Beneficjent: INTELIWISE SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Ursynowska 72, KRS 0000297672, o kapitale zakładowym w wysokości 685 891,50 zł, NIP 5252323343, REGON 140000046 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja szansą na rozwój InteliWISE S.A.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Projekt: Nr POPW.01.02.00-06-0058/21

Celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynki zagraniczne z produktem Conversational AI dla ecommerce.

Dofinansowanie projektu z UE: 542 300,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych 00/100)

Cel projektu
Celem wnioskodawcy jest przygotowanie do wejścia na rynki zagraniczne z produktem Conversational AI dla ecommerce. Produkt ten powstał w wyniku własnych prac B+R jest on oparty na całkowicie nowy silniku klas, łączący rozwiązania analizy mowy, analizę języka naturalnego NLU/NLP, moduł wirtualnej konwersacji oraz integracji z wiodącymi systemami IT.

Planowane efekty
Planowane efekty dotyczą aspektów sprzedażowych oraz mają wpłynąć na zwiększenie wartości firmy, w tym: zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, zbudowanie sprzedaży w kanale bezpośrednim (za pomocą kanałów elektronicznych tj. strony internetowej z rozbudowanym back-endem), zbudowanie sprzedaży bezpośredniej (handlowcy), zbudowanie sprzedaży poprzez partnerów.

Wartość projektu
Całkowita wartość Projektu wynosi 638 000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich - dofinansowanie projektu z UE: nie więcej niż 542 300,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych 00/100)

banner UE

Projekt iCompass realizowany w ramach dofinansowania NCBiR

InteliWISE jest jednym z liderów innowacyjności w Polsce – jako jednej z niewielu firm udało nam się polską technologię sprzedać wiodącym firmom w USA z listy Fortune 500, prowadzimy aktywne operacje w Dolinie Krzemowej w Kalifornii.

Zatrudniamy doskonałych polskich inżynierów, nasze projekty zgłosiliśmy do patentu w USA.

Cieszymy się, iż możemy korzystać z dofinansowania naszych projektów w ramach B+R z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nasz najnowszy projekt nazywa się iCOMPASS i dotyczy inteligentnego wyszukiwania i zarządzania treścią (z ang. Intelligent Content Provision System).

Jego przedmiotem jest opracowanie architektury i rozwój aplikacji inteligentnego wyszukiwania treści internetowych z zastosowaniem analizy semantycznej.

Celem projektu jest opracowanie aplikacji działającej w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne związane z wyszukiwaniem semantycznym, inteligentnym zarządzaniem treścią internetową, interakcją człowiek – komputer i personalizacją usług. Aplikacja będzie miała nowoczesną formę elektronicznego magazynu, prezentowanego na czytnikach książek elektronicznych.

Innowacyjność rozwiązania iCOMPASS polega na połączeniu w jednej aplikacji funkcjonalności wyszukiwania semantycznego, atrakcyjnej formy prezentowania czytelnikowi wyszukiwanych treści ściśle odpowiadających jego potrzebom oraz interakcji użytkownika z systemem. Poza atrakcyjną formą prezentowania treści, iCOMPASS ułatwi także szybkie i trafne wyszukiwanie kompleksowych informacji ściśle dopasowanych do potrzeb użytkownika. Aplikacja wyjdzie poza możliwości standardowego wyszukiwania na podstawie słów kluczowych i będzie korzystała z semantycznej analizy języka. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania do tych najbardziej istotnych, możliwa będzie dodatkowa komunikacja z użytkownikiem i wprowadzenie przez niego bardziej szczegółowych zapytań.

Aplikacja może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach związanych zarówno z pracą jak i rozrywką.
Partnerem izraelskim projektu jest firma KPA (Kenett-Preminger Associates Ltd.), specjalizująca się w tworzeniu modeli statystycznych i posiadająca silne zaplecze naukowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas na info@inteliwise.com

Projekt ASKit realizowany w ramach programu IniTech.

Przedsięwzięcie IniTech realizowane jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2009 roku. Przedsięwzięcie IniTech ma na celu rozwój współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw, poprzez tworzenie nowych produktów i nowych technologii, na bazie polskich osiągnięć naukowych i technicznych.

Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: „Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy”.

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF, protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy oraz interfejs przyjaznego wirtualnego i humanoidalnego asystenta (awatara).

Rozwiązanie wpisuje się w światowe tendencje rozwoju branży Information and Knowledge Management i posiada wysoki potencjał rynkowy zarówno jako produkt niezależny oraz jako technologia wykorzystywana przez firmy typu Value Added Resellers celem zwiększenia funkcjonalności oferowanych przez siebie rozwiązań (np.: jako semantyczny silnik wyszukiwawczy do dużych korporacyjnych rozwiązań bazodanowych).

Realizacja projektu obejmuje 12 zadań, w tym 9 badawczych i 3 wdrożeniowe. Wykonanie zadania nr 2 „Opracowanie autorskiej metody komputerowego klasyfikowania mowy (computer speech classification)” zostało powierzone Instytutowi Automatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.

Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. Całkowity budżet projektu wynosi 3 347 930,00zł.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

UE_ARP_article

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

nisterstwo Przedsiębiorczości i T

Miło nam poinformować Państwa, że firmie InteliWISE S.A. zostało przyznane dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Nasza firma otrzymała dofinansowanie do Projektu pt: „Zakup komplementarnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, służącego do wprowadzenia na rynek nowej usługi – Systemu Głosowej Obsługi Klienta”.

Realizacja Planu Rozwoju Eksportu firmy InteliWISE S.A.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Dotacje na innowacje

Zarząd spółki InteliWISE SA podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29 marca 2010 roku umowę na dofinansowanie wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach etapu II działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007-2013.

Celem realizacji projektu jest rozwój firmy InteliWISE S.A. poprzez wzrost udziału eksportu. W ramach realizacji projektu Spółka będzie prowadzić działania promocyjne związane z wejściem na rynek amerykański, na którym zamierza pozyskać partnerów handlowych i osiągnąć znaczącą pozycję konkurencyjną. Rezultatem projektu będzie podwyższenie poziomu sprzedaży usług firmy InteliWISE na rynku amerykańskim.

Projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 6.1 POIG, gdzie jednym z celów jest wzmacnianie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania kontaktów handlowych, a także zwiększanie wielkości polskiego eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

Spółka posiada zaawansowane technologicznie produkty i usługi, które wykazują zdolność do konkurowania na rynkach zagranicznych. Produkty te są już obecnie przedmiotem eksportu, co przyczyni się do realizacji celów Osi Priorytetowej 6.1 POIG poprzez:

  • zwiększenie przychodów dzięki pozyskaniu zagranicznych nabywców,
  • promocję produktów InteliWISE na arenie międzynarodowej,
  • poprawę rozpoznawalności marki poprzez udział w targach i wystawach branżowych,
  • pozyskanie partnerów zagranicznych na rynkach docelowych.

Projekt zakłada wykorzystanie trzech działań rekomendowanych w działaniu 6.1 POIG zgodnie z Planem Rozwoju Eksportu. Są to:

  • Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.
  • Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.
  • Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe.

Realizowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzrostu udziału eksportu w ogólnej sprzedaży produktów firmy InteliWISE S.A.

W ramach realizacji projektu dnia 2.11.2009r. Spółka rozpoczyna postępowania o wybór wykonawców usług w zakresie następujących obszarów:

Etap 1 (01.11.09-31.03.10):

Zakup bazy danych typu Lead Generation (dotyczącej rynku amerykańskiego) oraz jej okresowa aktualizacji.
Zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem partnerów na rynku amerykańskim.
Zakup usług doradczych z uwzględnieniem reklamy internetowej przez okres 5 miesięcy i pozycjonowania stron internetowych na rynku amerykańskim.
Zakup usług związanych z przedstawieniem ofert drogą telefoniczną oraz szczegółową prezentacją produktu zainteresowanym partnerom na rynku amerykańskim.
Zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem firmy InteliWISE do uzyskania patentu na rynku amerykańskim.
Zakup usług prawnych w zakresie warunków związanych z uzyskaniem patentu na rynku amerykańskim.

(termin składania ofert – 20.11.2009r.)

Etap 2 (1.04.10-31.08.10):

Zakup usług prawnych dotyczących przygotowania umów sprzedaży i wykonanie ekspertyz prawnych dotyczących rynku amerykańskiego.
Zakup usług doradczych z uwzględnieniem reklamy internetowej przez okres 5 miesięcy i pozycjonowania stron internetowych.
Zakup usług związanych z przedstawieniem ofert drogą telefoniczną oraz szczegółową prezentacją produktu zainteresowanym partnerom na rynku amerykańskim.

Na kryteria wyboru każdego z powyższych postępowań składają się: posiadanie doświadczenia na rynku amerykańskim (35%) oraz cena (100%).

Etap 3 (1.09.10-31.12.10):

Usługa prawna związana z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych w tym przygotowanie umowy sprzedaży, umowy o współpracy, umowy dzierżawy powierzchni i ekspertyzy prawne.

Usługa doradcza w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, z uwzględnieniem dedykowanej reklamy internetowej przez okres 4 miesięcy oraz pozycjonowanie stron internetowych.

Usługa marketingowa w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi – przedstawianie ofert drogą telefoniczną, szczegółowa prezentacja produktu zainteresowanym partnerom.

Dokumenty do pobrania:
2009-04-06 Ogłoszenie o Zamówieniu – Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu
2009-04-06 Call for Bids – Export Development Plan
2009-10-01 Ogłoszenie o Zamówieniu – Baza Danych Lead Generation
2009-10-01 Call for Bids – Lead Generation Database
2009-11-03 Ogłoszenie o Zamówieniu – Dokumentacja Techniczna
2009-11-03 Call for Bids – Technical Documentation
2009-11-16 Ogłoszenie o Zamówieniu – Patent
2009-11-16 Call for Bids – Patenting
2010-01-29 Ogłoszenie o Zamówieniu – Prezentacja Produktu
2010-01-29 Call for Bids – Product Presentation
2010-01-29 Ogłoszenie o Zamówieniu – Negocjacje Biznesowe
2010-01-29 Call for Bids – Business Negotiation
2010-02-05 Ogłoszenie o Zamówieniu – Dokumentacja Techniczna
2010-02-05 Call for Bids – Technical Documentation
2010-07-15 Ogłoszenie o Zamówieniu – Prezentacja Produktu
2010-07-15 Call for Bids – Product Presentation

Ważne strony:

Unia Europejska
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Logotypy związane z PARP